FLASH

KASCHNÝ Günter - Nitra

Pohon:  AXI 2217/20, APC 12x3,8 SF, regulátor Turnigy 18A, 3S LiPo 1300mAh.Pohon:  AXI 2212/26, APC 10x4,7 SF (APC 10x3,8 SF) , regulátor Turnigy 18A, 3S LiPo 1300mAh.

Finálna verzia pohonu:
Pohon:  AXI 2217/16, APC 10x4,7 SF (APC 10x3,8 SF) , regulátor Spin 22, 3S LiPo 1300mAh/25C Hyperion.

 

 

spä